Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR)

Medewerkers, ouders en leerlingen praten mee over het beleid van elke school. Dat doen ze in de medezeggenschapsraad. De helft van de MR bestaat uit leden die het personeel van onze scholen vertegenwoordigen. De andere helft wordt gekozen door ouders en leerlingen. De MR is een belangrijke gesprekspartner van de rector. Het aantal leden van de raad hangt af van het aantal leerlingen.

Elk van onze zeven scholen heeft een eigen MR. Benieuwd naar de bevoegdheden van de leden? Je leest ze in het reglement dat opgenomen is op de site van onze scholen.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Alliantiebreed hebben we ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR worden onderwerpen besproken die van belang zijn voor de meeste, of voor alle zeven scholen. De GMR is gesprekspartner van het bestuur, waarin elke MR twee leden afvaardigt: één personeelsvertegenwoordiger en één lid dat gekozen is door ouders en leerlingen. Zo is elke school in de GMR vertegenwoordigd. Ook het bestuursbureau is, als toehoorder, aanwezig. Het personeel heeft binnen de scholen en op Alliantieniveau daarnaast nog een eigen MR: de P(G)MR. In die bijeenkomsten bespreken de medewerkers de zaken die alleen over het personeel gaan.

Bestuur en GMR in gesprek: een voorbeeld uit de praktijk

Al vroeg in 2016 spraken het bestuur en de PGMR met elkaar over de dalende leerlingaantallen in onze regio. Medewerkers op verschillende locaties inzetten is een antwoord op deze beweging met ingrijpende consequenties op persoonlijk niveau. In dit lastige onderwerp functioneerde de PGMR als onmisbaar klankbord voor ons bestuur. Samen hebben we de verschillende belangen afgewogen en zijn we belangrijke afspraken overeengekomen.

Benieuwd naar ons reglement van de GMR?

Lees het reglement van de GMR.